[Reading] ➼ Fitne ➲ Yalçın Küçük – Turboville.co.uk

Fitne Yal N K K, Gizli Tarih Dizisinin Nc Kitab Fitne, Slamizasyonun Tarihsel, S N Fsal Ve Siyasal Temellerini Irdelemekle Ba L Yor De Srailde Likud H K Metinin Kurulmas N , De Ayd Nlanma D Man II Jean Paul N Papa Se Ilmesini, Da Randa Ger Ekle En Humeyni Devrimini Ve De T Rkiyede Slam N Alt N A N Ba Latan Eyl L Diktatoryas N D Nyan N Eriata D Nmesi Olarak Yorumlayan K K, Dinselli In Geri D N N N Bize Zg Bir Vaka Olmad N Evrensel Bir Niteli E Sahip Oldu Unu Kan Tl Yor T Rkiye Ve Srail Bir Bu Uk Devlettir Diyen K K, T Rkiyenin Gizli Tarihini Yazarken, Zorunlu Bir Ekilde, Srailin Gizli Tarihini De Kaleme Al Yor Buna G Re, Haritas Olmayan Bir Devlet Olarak Srail M S Rdan Van N Kuzeyine Kadar Geni Bir Co Rafyada Hegemonya Iddias Ta Maktad R Ve N Ne Kan B T N Engelleri Konspiratif Y Ntemlerle D Zlemektedir Fitnede Srailin Kurucu Ba Bakan Ben Gurionun Kennedy Suikast Ndan May S Devrimine Kadar Uzanan Fesatlar N Okuyacaks N ZFitnede Bug N Srailde Koalisyon H K Metinin Ba Nda Olan Likud Partisinin, Lu Ve Ol Y Llarda Araplara Ve Ngiliz Mandas Na Kar Silahl Eylemler D Zenleyen Ezel Ter R Rg T N N Devam Oldu U Yaz L Yor Yaln Zca Ezelin Ter R Eylemlerini De Il Ter Rist Srail Ba Bakanlar N N Hangi Suikastlarda Parma N N Oldu Unu Da Okuyacaks N ZOrtado Uda Yeni Bir Osmanl Mparatorlu U Pe Inde Olan Srail, Lkesini B Y Tmek Isteyen Hi Bir Siyaset Iye Tahamm L G Stermemektedir Fitne, Amerikan N Himayesinde Suriyeyi Almak Isteyen Adnan Menderes Ve Fatin R T Zorlunun Idam N Musulu Almak Isteyen Turgut Zal N Pek Zamanl L M N Amerikaya G Vensem Musulu Al R M Diyen B Lent Ecevitin Mr N N Son Y Llar Nda Duydu U L M Korkusunu, Tamamen, Sraile Ba Lamaktad R Ortado U Zerinde St Hegemonya Tesis Etmek Isteyen Srail, Gizli Tarihin Terminolojisiyle, Hi Bir Maksimalist Politikac Ya Ya Am Hakk Tan Mamaktad RT Rkiyedeki Askeri M Dahalelerin Tamam Nda, Srail Etkisi Oldu Unu Iddia Eden Yal N K K May S Devriminden Bir Y L Nce Gizlice Kud Se U An Komutanlar N Isimlerini Tek Tek A Kl Yor Ubat De, Genelkurmay Ba Kan Smail Hakk Karaday N N Srailden T Rkiyeye D Nd Ne I Aret Eden K K, Meselenin Refah Partisinden AKP Karmak Oldu Unu Ileri S R Yor Srail T Rkiyede Srailde Oldu Undan Daha G L D R Tezini Ileri S Ren K K, Abdullah G L N Sabetayizm K Keni Hakk Ndaki Tart Malara Son Noktay Koyuyor Anayasaya G Re Halk Taraf Ndan Se Ilmesi Gereken Cumhurba Kan N N Meclis Taraf Ndan Se Ilemeyece Ini Ortaya Koyan Fitne Jak Kamhi Hsan Do Ramac N Khet Hotar T R Nden Brani As Ll Lar N Abdullah G L N Cumhurba Kanl Komplosundaki Rollerine K Tutuyor Kitap ortalar na kadar ok tekrarlardan t r biraz s k c sonras daha ak c. thanks


About the Author: Yalçın Küçük

Yal n K k d 1 Temmuz 1938, skenderun , T rk sosyalist, yazar, d n r, ekonomist, tarih i, isim bilimci, medya ve edebiyat ele tirmeni, K rdolog,Sovyetolog, siyaset bilimci, teorisyen, gen lik nderi.Yal n K k, skenderun a Halep ten gelip yerle mi bir ailenin ocu udur Baba taraf ndan T rkmen, anne taraf ndan ise Kafkasyal bir aileye mensuptur Kabata Lisesi nden mezun olmas n n ard


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *