Free ↠ Taşları Yemek Yasak By İsmet Özel – Turboville.co.uk

Taşları Yemek Yasak Read Ta Lar Yemek Yasak By Smet Zel Airdomains.co.uk Amazing Ebook, Ta Lar Yemek Yasak Author Smet Zel This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Ta Lar Yemek Yasak , Essay By Smet Zel Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You


About the Author: İsmet Özel

smet zel, air ve yazar.Bir s re Siyasal Bilgiler Fak ltesi nde renim g rd kten sonra, Hacettepe niversitesi Frans z Dili ve Edebiyat ndan mezun oldu 18 y l Devlet Konservatuvar nda Frans zca okutmanl yapt Ataol Behramo lu yla birlikte Halk n Dostlar dergisini kurdu ve y netti 1963 ten itibaren iirleri yay mlanmaya ba lad 1974 te d nsel ve ruhsal bir de i im ya ayarak yaz haya10 thoughts on “Taşları Yemek Yasak

 1. says:

  Surat Asmak Hakk m z, Bat l la man n ki Y z , Zann n Ak lc Mazereti, Ta lar Yemek Yasak gibi daha nice b l mleriyle isabetli tespitler yapmaktan te ta gedi ine koymu eser G n m z T rkiyesinde kavram karga as yla buland r lm zihinlerimizi ger eklerle y zle tiriyor.


 2. says:

  Senin levhay g rd n yerde bir p nar olmu olsayd ve ben oraya su zehirlidir yazm olsayd m sen bunu manal bir s z sayacak, yerinde bir uyar kabul edecektin B y k bir ihtimalle de benim ayak izlerimi takip edip buraya gelmeyecektin nk yasaklanan ey senin akl na uygun gelecekti Ger ekte suyun zehirli oldu unu yazan insanin emrine uymu olacakt n Kendi aklina uydu unu sanarak benim keyfime uygun davranm olacakt n Ama or


 3. says:

  Bir kitab n hakk t r..ama her kitap 3 kez okunmaz..bu kitab y l n farkl zamanlar nda kez okumak gerek diye d n yorum..


 4. says:

  zg rl kle h rriyet aras na kal n bir izgi izip, zg rl z g rl k gibi t rk enin bir g zelli ine ba layan bir kitap. iirsiz ama g zel bir ismet zel kitab


 5. says:

  Modern ya ama bi imi, k f r ile iman aras nda izgi ekmeyi bilen hi bir M sl man yozla t ramaz Yozla anlar, modern ya ama bi imi ile kar la madan nce de b yle bir izgiyi hayatlar nda nemli saymam olanlard r.


 6. says:

  Okumakta ge kald m bir kitapt smet zel okumaya ba larsan z Waldo sen neden burada de ilsin den sonra okuyaca n z ilk kitap olabilir Kullu umuzu sorgulay p, s n rlar m z nas l anlamd raca m z kitap kendi i inde temellendirmi , cevaplam ve g revini tamamlam Kitab n arka kapa n kapatt ktan sonra as l b y k sorumluluk ve yeni bir yol olarak slam n yolundan y r mek de bize kal yor Kitab n i indeki baz nemli konular Ak l ve ak lc l k aras ndak


 7. says:

  nsan n ta yemeye ihtiyac yok diyorsun yleyse unu d n nsan n ihtiyac olmadan fazlas n elinde tutmas kendisi i in ta gibidir Bu yaln z mallar, servet, g gibi nesnelerde ge erli de il Merhamet, efkat, tevazu gibi eyler i in de b yle Bilgi i in de b yle E er herhangi bir ey insanlar n istifadesine a ksa ancak istifade edildi i kadar o ey olur, o eyden istifade edilmezse art k o ta t r ve ger ekten onu istifadeye konu etmeksizin kullananl...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *